Cookie / süti kezelés
A weboldalunk süti (cookie) fájlokat használ. Ezeket a fájlokat az Ön gépén tárolja a rendszer. A cookie-k személyek azonosítására nem alkalmasak, szolgáltatásaink biztosításához szükségesek. Az Elfogadom gomb megnyomásával Ön hozzájárulását adja a cookie-k, alábbi linken elérhető tájékoztatóban foglaltak szerinti, kezeléséhez. További információért kérjük olvassa el adatvédelmi elveinket.
Bővebben
Elfogadom Nem fogadom el

Adatvédelmi nyilatkozat

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

 1. Általános tájékoztatás

  1. Az Invocatio Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2132 Göd, Gizella utca 29. nyilvántartja a Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszáma 13-09-159610 adószáma: 24140801-2-13; email: info@invocatiokft.hu a továbbiakban: Adatkezelő) működteti www.invocatiokft.hu   internetes oldalt, a továbbiakban: honlap

  1. Jelen adatvédelmi - adatkezelési szabályzat (továbbiakban: "Szabályzat") célja, hogy az Invocatio Consulting Kft oldalon elérhető honlapján tárolt adatok kezelésével, felhasználásával, továbbításával, valamint az Adatkezelőnél való regisztrációval kapcsolatosan a legszélesebb körben tájékoztassa az érintetteket.

  1. Adatkezelő az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), valamint az adatkezelésre vonatkozó egyéb hatályos magyar jogszabályok figyelembevételével állapítja meg adatvédelmi nyilatkozatát, melyet a mindenkor hatályos jogszabályok keretei között jogosult módosítani. Adatkezelő az adatkezelési nyilatkozat módosítása esetén a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt adatkezelési nyilatkozatot a honlapon közzéteszi.

  1. Adatkezelő a jelen adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott adatkezelési cél megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas személyes adatot kezel, kizárólag a jelen adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott célból, jogai gyakorlása és kötelezettségei teljesítése érdekében, az adatkezelés célja megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

 1. Fogalmak [az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján]

  1. Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy.

  1. Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

  1. Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

  1. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

  1. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

  1. Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

  1. Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

  1. Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

  1. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

  1. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi.

  1. Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

                            

 1. Adatkezelő által végzett adatkezelés célja

  1. Adatkezelő a kizárólag céges, illetve vállalkozói adatokat a pályázati jelentkezések és tréningek megtartása céljából kezeli.

 1. Az adatkezelés jogalapja, a kezelt adatok

  1. Adatkezelő kizárólag olyan céges és vállalkozói adatokat kezel, amelyeket az érintettek az adatkezeléshez való hozzájárulás alapján, a pályázati űrlap kitöltésekor, kapcsolatfelvételkor, illetve a nyilatkozat elfogadásakor önkéntesen bocsátanak rendelkezésére.

  1. Adatkezelő az érintett következő adatait kezeli Cég neve, székhely címe, adószáma, főbb tevékenységi köre(i), alkalmazottak száma, Kapcsolattartó személy neve, beosztása, céges telefonszáma, és céges e-mail címe,

 1. Az adatok védelme

  1. Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat nem hozza nyilvánosságra.

  1. Adatkezelő minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általa kezelt személyes adatok illetéktelen harmadik személyek tudomására, birtokába ne kerüljenek. Adatkezelő által kezelt személyes adatokhoz kizárólag azon munkatársai férhetnek hozzá, akik feladatának ellátásához feltétlenül szükséges. Adatkezelő az adatkezelési műveleteket úgy szervezi meg és hajtja végre, hogy az Infotv. és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alapján biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

  1. Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

  1. Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 1. Személyes adatok továbbítása

  1. Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat az 5.1. és 5.2. pontban rögzítetteken kívül harmadik személy részére nem továbbítja, kivéve amennyiben az arra felhatalmazott hatóság részére történő kötelező adatszolgáltatás Adatkezelő jogszabályi kötelezettsége.

 1. Tájékoztatás a személyes adatok kezeléséről, a Személyes adatok helyesbítése, törlése, zárolása

  1. Az érintett Adatkezelő jelen szabályzat 1.1. pontjában megadott székhelyének címére vagy elektronikus levelezési címére megküldött írásbeli nyilatkozatban bármikor felvilágosítást kérhet Adatkezelő által kezelt, illetve általa feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Adatkezelő a tájékoztatást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb harminc napon belül írásban adja meg. Adatkezelő a tájékoztatás megadását az Infotv. 9.§ (1) bekezdésében, valamint a 19.§-ban meghatározott esetekben megtagadhatja.

  1. Az érintett bármikor kezdeményezheti Adatkezelő által kezelt személyes és céges adatai módosítását (aktualizálását), illetve Adatkezelő jelen szabályzat 1.1. pontjában megadott székhelyének címére vagy elektronikus levelezési címére megküldött írásbeli nyilatkozatban kérheti céges adatainak helyesbítését.

  1. Az érintett bármikor kezdeményezheti Adatkezelő által kezelt céges adatai kezelésének megszüntetését, illetve Adatkezelő jelen szabályzat 1.1. pontjában megadott székhelyének címére vagy elektronikus levelezési címére megküldött írásbeli nyilatkozatban bármikor indokolás nélkül kérheti Adatkezelő által kezelt céges adatai – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

  1. Adatkezelő a céges adatokt törli abban az esetben is, ha az adatkezelés célja megszűnt.
 1. 8. Személyes adatnak nem minősülő kezelt adatok
 1. Azzal, hogy látogatja az Invocatio Consulting Kft. által üzemeltetett www.invocatiokft.hu domain néven és ennek aldomainjein elérhető weboldalakat, így jelen weboldalt, elfogadja az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem vásárlója vagy megrendelője, vagy szerződéses üzleti partnere az Invocatio Consulting Kft.-nek.
 1. A www.invocatiokft.hu.hu domain néven és ennek aldomainjein szereplő minden szöveges és képi információt szerzői jog véd. Jelen weboldalon található teljes tartalom minden része, minden eleme, szöveges, képi és egyéb tartalmai, valamint a tartalmak rendszerezésével és kiválasztásával kapcsolatos minden képi és technikai megoldás, grafika, védjegy, logó, adatbázis és bármilyen más rész az Invocatio Consulting Kft. szellemi tulajdonát képezik. A www.invocatiokft.hu domain néven és ennek aldomainjein elérhető weboldalak, így jelen weboldal bármely részének, bármilyen módszerrel, bármilyen technikával történő másolásával, terjesztésével és felhasználásával kapcsolatos minden jogot fenntartunk.
 1. A honlap adatkezeléseinek célja a felhasználó beazonosítása és ebből a célból használjuk a cookie-kat, a jogalapja pedig Ön/Látogató hozzájárulása.
 1. A kezelt adatok köre: Egy titkosított kódot kap a felhasználó és az alapján tudjuk, azt hogy ő már járt korábban az oldalunkon.
 1. Az adatkezelés időtartama: Az adatok 30 napig tárolódnak a felhasználó gépén, ha csak Ön/Látogató/ azt nem töröli ki ennek az időnek lejárta előtt.

9. Tiltakozási jog

  1. Az érintett tiltakozhat céges adatának kezelése ellen, ha
   • ezen adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
   • a céges adatok felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
   • a tiltakozás jogának gyakorlását törvény egyébként lehetővé teszi.

  1. Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
  2. Amennyiben az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, ás az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

  1. Ha az érintett az Adatkezelőnek a tiltakozással kapcsolatos döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a 9.2. pont szerinti határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított harminc napon belül – bírósághoz fordulhat.

10. Érintettek jogai:

 1. Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését.
 2. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást.
 3. Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak akkor tagadhatja meg, ha azt törvény, az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűnmegelőzés vagy bűnüldözés érdekében, továbbá állami vagy helyi önkormányzati pénzügyi érdekből, valamint az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében korlátozza. Az adatkezelő köteles az érintettel a felvilágosítás megtagadásának indokát közölni. Az elutasított kérelmekről az adatkezelő az adatvédelmi biztost évente értesíti.
 4. A valóságnak meg nem felelő adatot az adatkezelő helyesbíteni köteles.
 5. A személyes adatot törölni kell, ha: kezelése jogellenes, az érintett kéri, az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.
 6. A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
 7. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha:
 8. a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el,
 9. a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik,
 10. a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.
 11. Az adatkezelő - az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő köteles az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszüntetni, és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben az érintett az adatkezelőnek ezen döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.
 12. Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.
 13. Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.

 1. Bírósági jogérvényesítés

 1. Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt os megindítható.
 • Azzal, hogy látogatja a Invocatio Consulting Kft. által üzemeltetett www.invocatiokft.hu domain néven és ennek aldomainjein elérhető weboldalakat, így jelen weboldalt, elfogadja az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem vásárlója vagy megrendelője, vagy szerződéses üzleti partnere a Invocatio Consulting Kft. nek. A weboldallal kapcsolatos szellemi tulajdonjog.
 • A www.invocatiokft.hu domain néven és ennek aldomainjein szereplő minden szöveges és képi információt szerzői jog véd. Jelen weboldalon található teljes tartalom minden része, minden eleme, szöveges, képi és egyéb tartalmai, valamint a tartalmak rendszerezésével és kiválasztásával kapcsolatos minden képi és technikai megoldás, grafika, védjegy, logó, adatbázis és bármilyen más rész az Invocatio Consulting Kft. szellemi tulajdonát képezik.
 • A www.invocatiokft.hu domain néven és ennek aldomainjein elérhető weboldalak, így jelen weboldal bármely részének, bármilyen módszerrel, bármilyen technikával történő másolásával, terjesztésével és felhasználásával kapcsolatos minden jogot fenntartunk.

Minden jog fenntartva © Invocatio Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Kft., 2018

Göd, 2018.05.07.

Invocatio Consulting Kft.

Kapcsolatfelvétel(Megbízás céljából)